Scholen

Hier vindt u artikelen die bruikbaar zijn in de onderwijsleersituatie op de basisschool.

ALLE hoogintelligente leerlingen hebben behoefte aan passend onderwijs. Hoogintelligente kinderen beschikken over een aantal leereigenschappen die maken dat het reguliere leerstofaanbod, zoals dat wordt aangeboden in de huidige methoden, voor hen niet toereikend is. Deze kinderen zijn in staat nieuwe kennis snel op te pakken en grote leerstappen te maken. Daarbij komt dat leerlingen de verworven kennis kunnen toepassen in nieuwe situaties, sterk zijn in het analyseren van problemen en zeer creatief zijn in het bedenken van nieuwe oplossingen voor problemen.

Voor ALLE hoogintelligente leerlingen is daarom compacten en verrijken van de lesstof noodzakelijk. Juist ook de kinderen die (tijdelijk) geen kenmerken van hoogintelligentie laten zien in de klas, de kinderen die onderpresteren of lage cijfers halen op toetsen, de kinderen die faalangst hebben ontwikkeld en de hoogintelligente kinderen met gedragsproblemen.