Het onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma van Eureka! staat zoveel mogelijk los van het onderwijs dat de leerlingen op de basisschool krijgen. Er wordt gewerkt met een planning waarin verschillende lesonderdelen structureel aan bod komen. Het onderwijsaanbod wordt hieronder kort beschreven.

Onderstaande programmaonderdelen komen wekelijks terug:

Kringgesprek

Ieder dagdeel start met een kringgesprek. De leerlingen kunnen hierin vertellen wat zij hebben meegemaakt of bijvoorbeeld hun verjaardag vieren. In het kringgesprek kunnen de kinderen zich uiten zoals ze zijn. Ook krijgen de leerlingen de kans hun gezamenlijke interesses te delen en problemen die zij tegenkomen te bespreken met ‘ervaringsdeskundigen’. Omdat zij omringd zijn door ontwikkelingsgelijken, kunnen de kinderen zich aan elkaar spiegelen en ervaringen met elkaar delen.

Ontdekkend en onderzoekend leren

Ontdekkend en onderzoekend leren (O&O-leren) is een werkvorm die kinderen aanspoort de wereld om zich heen op een actieve manier te verkennen. Het leert kinderen zelfstandig te denken en handelen, bevordert het nemen van initiatieven en leert kinderen plannen, uitvoeren en reflecteren.

Binnen O&O-leren wordt aangeboden in projectvorm. De projecten hebben een wereldoriënterend karakter en komen uit vakgebieden als natuur- en milieueducatie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek en kunst. De projecten sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen en passen bij de belangstelling en mogelijkheden van het individu en de groep.

Per jaar werken de kinderen aan drie projecten. Binnen een centraal thema werken de kinderen in subgroepen een door henzelf gekozen deelonderwerp uit. Dit gebeurt aan de hand van een vaste procedure, waarin kinderen inventariseren wat ze al weten, onderzoeksvragen formuleren, bepalen waar zij hun informatie vandaan halen en bedenken hoe ze hun bevindingen uiteindelijk aan de groep gaan presenteren.

afbeelding 007

Wanneer de kinderen daadwerkelijk aan de slag gaan met het ontdekken en onderzoeken, zijn ze bezig met onder andere het schrijven van teksten, het maken of verzamelen van beeldmateriaal, het voorbereiden en doen van interviews, het organiseren en plannen van excursies en het voorbereiden van de eindpresentatie. De kinderen zijn samen actief bezig met het verwerven, bewerken en toepassen van informatie.

De uiteindelijke presentaties kunnen een uiteenlopend karakter hebben. Te denken valt aan een muurkrant, toneelstuk, lied, film, Prezi, PowerPoint presentatie of website. Door middel van de presentaties geven de kinderen hun bevindingen door aan de groep.

De leerkrachten dragen er zorg voor dat waardevolle deelonderwerpen, die niet worden uitgewerkt door de subgroepen, in de groep aan bod komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door lessen aan te bieden, deskundigen uit te nodigen of excursies te organiseren.

Spaans

Bij Eureka! maken de kinderen kennis met de Spaanse taal. In de midden- en bovenbouw maken wij hierbij gebruik van de methode “Qué Guay” en de Spaanse levels (woordpakketten). Spaans is geen doel op zich, maar een middel. Zo zijn de toetsen met name bedoeld om verschillende leerstrategieën uit te proberen en de kinderen op die manier te leren leren.

afbeelding 006

 

De volgende activiteiten volgen elkaar op in een cyclus: 

Filosoferen

Tijdens het filosoferen worden de kinderen uitgedaagd hun eigen wereldbeeld te verwoorden en te onderzoeken waarom ze denken zoals ze denken. Kinderen leren hun eigen gedachten analyseren, ze ontdekken op welke wijze ze verschillen van anderen en ze leren nadenken over speculatieve vragen. Deze vragen kunnen gaan over wat denken is, wat het leven is of wat geluk is. Maar ook over uitslovers, niet kunnen kiezen, overbevolking, mooie dingen, kortom over vragen die de moeite waard zijn om te stellen en te onderzoeken.

Door samen te filosoferen naar aanleiding van een diversiteit aan vragen, ontwikkelen de kinderen denkvaardigheden en een eigen zienswijze. Daarnaast leren ze argumenteren vanuit hun eigen denken.

Materialen die bij het filosoferen met kinderen gebruikt worden, zijn onder andere:

FiloSofie voor Kids – O. Brenifier, Filosoferen met kinderen – T. Rondhuis, Kinderen filosoferen, De vliegende papa’s en Klein maar dapper – B. Heesen, Spelenderwijs filosoferen met kinderen – N. van Bodegraven.

Groepsopdrachten

Door middel van een verscheidenheid aan groepsopdrachten leren de kinderen spelenderwijs samenwerken en overleggen.

Creatief

Schilderen, tekenen, kleien of een andere activiteit, gerelateerd aan het thema van ontdekkend en onderzoekend leren.

Techniek

Technieklessen zijn geïntegreerd in onze projecten. Ook proberen we ieder schooljaar gebruik te maken van het technieklokaal van Avans Hogeschool.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Tijdens de kringgesprekken, opdrachten en spelletjes als ‘Het billetjes bloot spel’ en ‘Kwink’, besteden we aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen.

Drama

Tijdens de lessen drama passeren uiteenlopende spel- en werkvormen uit de theaterwereld de revue. Indien mogelijk worden de dramaopdrachten aangepast aan het actuele thema dat tijdens het Ontdekkend en Onderzoekend Leren wordt uitgewerkt.

Leren leren

Leren Leren is leren hoe je het leren zo goed mogelijk organiseert en aanpakt en welke houding daarbij nodig is.

In Eureka! worden verschillende leerstrategieën aangeboden en uitgeprobeerd. Te denken valt aan bijvoorbeeld mindmappen, een memoriespel maken van de woordjes die geleerd moeten worden, jezelf overhoren met de het -L.U.K.T.- me methode en manieren om je online te laten overhoren zoals wrts.nl. Ook het werken aan een positief zelfbeeld, zelfredzaamheid en intrinsieke motivatie komt binnen de lessen Leren Leren aan bod.

De kinderen maken kennis met verschillende manieren van leren en leren de voor hen meest bruikbare strategieën te kiezen en te gebruiken. De ouders van de kinderen worden op de hoogte gehouden van de strategieën waarmee de kinderen kennismaken, zodat er ook in de thuissituatie gebruik van kan worden gemaakt.

Voor de lessen Leren Leren wordt onder andere gebruik gemaakt van oefeningen en theorieën afkomstig van de websites www.lereniseenmakkie.nl, www.wrts.nlwww.leer-actief.nl en www.lerenleren.nu.

Materiaal verkennen

Tijdens de in- en de uitloop kunnen de kinderen het aanwezige materiaal verkennen. Daarnaast wordt materiaalverkenning structureel ingepland op het rooster. In verrijkingsklas Eureka! is een verscheidenheid aan spelmaterialen te vinden, die bijzonder geschikt zijn voor meer- en hoogbegaafde kinderen:

 • Smart Games
  • Hide& Seek Safari en Pirates,
  • Tower of Logic: Inferno,
  • Go Getter Mummy Mystery en Cat & Mouse,
  • Camouflage
 • Thinkfun
  • Flip-Side,
  • Sudoku 5×5,
  • Rush Hour Safari en Traffic Jam Game,
  • River Crossing, Subtrax
 • Overig
  • Big Brain Acadamy,
  • Tridio,
  • Spektro,
  • Schaken,
  • Dammen,
  • Khet,
  • Lego

Ook beschikt Eureka! over verschillende cd-roms en een uitgebreide collectie lees- en informatieve boeken.